AN SINH XÃ HỘI AN SINH XÃ HỘI

Đời sống văn hóa tinh thần của đội ngũ công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Đôi điều suy ngẫm (31/8/2012 13:30)

Trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và đội ngũ công nhân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Nhận thức rõ vấn đề này, việc xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong tình hình mới đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm trên nhiều phương diện, trong đó có việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21720871