CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Hoàn thiện hợp đồng nghiên cứu khoa học từ góc nhìn quản trị tài sản trí tuệ

 Tên đề tài:   
Hoàn thiện hợp đồng nghiên cứu khoa học từ góc nhìn quản trị tài sản trí tuệ
 Chủ nhiệm:   
Th.S. Vương Tịnh Mạch
 Các thành viên:   
Thạc sĩ Vũ Ngọc Anh , CN. Khiếu Văn Công , Thạc sĩ Phạm Tấn Kiên, Thạc sĩ Đoàn Khưu Diễm Nga, CN. Kiều Thúy Ngọc, Thạc sĩ Lâm Vỹ Nguyên, Tiến sĩ Đặng Nguyên Phương Vũ
 Độ dài:   
167 Trang
 Thời gian hoàn thành:   
Tháng 6/2015
 Ký hiệu phân loại:   
004.1V561T
Nội dung chính:
 
Đề tài này có hai mục tiêu chính:
·        Nhận diện TSTT (tài sản trí tuệ), có thể phát sinh, các giá trị kinh tế từ TSTT và các rủi ro trong quá trình NCKH (nghiên cứu khoa học) từ góc nhìn quản trị TSTT.
·        Từ những giá trị kinh tế của TSTT và các rủi ro trong quá trình NCKH, đề xuất nội dung hợp đồng NCKH giao kết giữa cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân tham gia NCKH dưới hình thức là hợp đồng mẫu.
Nhóm tác giả tập trung nghiên cứu các nội dung chính sau:
-       Quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng NCKH; thực tiễn áp dụng các mẫu hợp đồng NCKH tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; nhận xét về ưu điểm và hạn chế của mẫu hợp đồng hiện hành.
-       Lý luận chung về TSTT quyền SHTT (Sở hữu trí tuệ) và quản trị TSTT, cụ thể là làm rõ khái niệm TSTT, quyền SHTT, đối tượng quyền SHTT, quản trị TSTT; nhận diện các TSTT có thể phát sinh trong quá trình NCKH, các cách thức phân chia quyền sở hữu đối với các tài sản này.
-       Xác định các nội dung cần quy định trong hợp đồng NCKH; đề xuất mẫu hợp đồng ký kết cơ quan quản lý nhà nước về KHCN và các tổ chức, cá nhân tham gia NCKH.
    Các nội dung này được trình bày thành ba chương:
Chương 1: Lý luận chung về tài sản trí tuệ
Chương 2: Khung pháp luật hiện hành về hợp đồng NCKH
Chương 3: Đề xuất nội dung của mẫu hợp đồng NCKH
 

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

(1506 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21861052