CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Nghiên cứu chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị - từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:   
Nghiên cứu chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị - từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
 Chủ nhiệm:   
PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa
 Các thành viên:   
Th.S. Vũ Ngọc Anh, TS. Võ Kim Cương, TS. Nguyễn Thanh Nhã, CN. Kiều Thúy Ngọc                                                                                              
 Độ dài:   
163 Trang
 Thời gian hoàn thành:   
Tháng 5/2015
 Ký hiệu phân loại:   
307.3Ng527Tr
Nội dung chính:
 
Đề tài nghiên cứu nội dung về yêu cầu phát triển đô thị trong các khung tiếp cận về quản trị đô thị (urban governance), quản trị địa phương (local governance) và chiến lược phát triển đô thị (CDS). Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu chính quyền đô thị từ các khía cạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nhận diện vấn đề và đưa ra một số định hướng cải cách cho tổ chức bộ máy chính quyền thành phố.
Chính quyền đô thị có thể được tiếp cận ở rất nhiều góc độ khác nhau, trong phạm vi đề tài này chỉ tập trung tiếp cận ở góc độ đáp ứng các yêu cầu phát triển đô thị, xem xét các yêu cầu phát triển đô thị trong các khung tiếp cận về quản trị đô thị, quản trị địa phương và chiến lược phát triển đô thị và trong các vấn đề từ thực tiễn của thành phố Hồ Chí Minh
Đề tài gồm các nội dung chính sau:
- Nghiên cứu các khái niệm về đô thị và đặc thù của đô thị, các lý thuyết về phát triển đô thị, trong đó tập trung vào đô thị lớn và cực lớn, các mối tương tác trong đô thị.
- Nghiên cứu khái niệm và các lý thuyết về chính quyền đô thị, tiếp cận từ các góc độ khác nhau
- Nghiên cứu yêu cầu phát triển đô thị trong các khung phân tích về quản trị đô thị và chiến lược phát triển đô thị.
- Nghiên cứu chính quyền đô thị trong các khía cạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị
- Nghiên cứu thực trạng chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, nhận diện các vấn đề trong tổ chức bộ máy chính quyền đáp ứng các yêu cầu phát triển đô thị.
- Đề xuất định hướng cải cách cho tổ chức bộ máy chính quyền thành phố.

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

(1443 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25452929