CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Khu dân cư mới trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh: Thực trạng về đầu tư xây dựng – quản lý sau đầu tư xây dựng và các giải pháp chính sách

 

 Tên chuyên đề :

Khu dân cư mới trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh:
Thực trạng về đầu tư xây dựng – quản lý sau đầu tư xây dựng và các giải pháp chính sách

 Chủ nhiệm:

ThS. Phạm Trần Hải

 Các thành viên:

ThS. Vương Đình Huy, ThS. Lê Hồng Nhật, ThS. Nguyễn Như Ý, ThS. Nguyễn Xuân Trường, CN. La Thị Xuân Phương, ThS. Lê Vân Anh, CN. Nguyễn Dương Minh Hoàng, KS. Nguyễn Văn Thịnh.

 Độ dài:

135 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 02/2020

 Ký hiệu phân loại:

711.58

Nội dung chính:

 

Đề tài có mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu 1. Xác định các vấn đề phát sinh trong đầu tư xây dựng và quản lý sau đầu tư xây dựng các khu dân cư mới (KDCM) trên địa bàn TPHCM.- Mục tiêu 2. Đề xuất các giải pháp chính sách đối với các vấn đề phát sinh trong đầu tư xây dựng và quản lý sau đầu tư xây dựng các KDCM trên địa bàn TPHCM.

Các nội dung đã được triển khai nghiên cứu bao gồm:

 - Các nội dung nhằm đạt được Mục tiêu 1:

+ Cập nhật vị trí các KDCM trên địa bàn TPHCM (theo phạm vi nghiên cứu của đề tài) lên bản đồ GIS cùng các thông số cơ bản (tổng diện tích đất, cơ cấu đất, loại và số lượng đơn vị nhà ở, quy mô các công trình KCHT kỹ thuật và KCHT xã hội) theo: nội dung quy hoạch chi tiết / tổng mặt bằng quy hoạch – kiến trúc được phê duyệt; thực trạng sau đầu tư xây dựng (tại thời điểm khảo sát);  thực trạng quản lý sau đầu tư xây dựng (tại thời điểm khảo sát); nguồn dữ liệu phục vụ việc cập nhật.
+ Phân tích, đánh giá thực trạng về sự phân bố của hệ thống KDCM trên địa bàn TPHCM.

+ Dựa trên dựng cơ sở dữ liệu và kết quả nhận dạng, tổng hợp, đánh giá sơ bộ, chọn ba KDCM (thuộc ba khu vực: nội thành hiện hữu, nội thành phát triển, ngoại thành) để nghiên cứu điển hình nhằm làm rõ thực trạng và nguyên nhân của các vấn đề phát sinh trong đầu tư xây dựng và quản lý sau đầu tư xây dựng.

+ Nhận dạng, tổng hợp, đánh giá các vấn đề phát sinh trong đầu tư xây dựng và quản lý sau đầu tư xây dựng các KDCM trên địa bàn TPHCM thông qua việc phân tích các trường hợp nghiên cứu điển hình và phân tích cơ sở pháp lý hiện hành.

 - Các nội dung nhằm đạt được Mục tiêu 2:

+ Xác định các cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp chính sách, bao gồm: cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm thực tiễn, sự phù hợp của cơ sở lý luận và các bài học kinh nghiệm so với các định hướng phát triển TPHCM.

+ Đề xuất các giải pháp chính sách để giải quyết các vấn đề phát sinh trong đầu tư xây dựng và quản lý sau đầu tư xây dựng các KDCM trên địa bàn.

(1024 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25453189