ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Thông báo mời thầu số 444

A. Các căn cứ:
- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Quốc hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-VNCPT ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án.
B. Thông tin chung:
1. Tên Bên mời thầu: Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.
- Địa chỉ: 28 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39321346 – 028 39321344 Fax: 028 39321370
2. Tên dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM
3. Tên chủ đầu tư: Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.
4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
5. Giá gói thầu theo dự toán đã được phê duyệt: 237.321.404 đồng
(Hai trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi mốt ngàn bốn trăm lẻ bốn đồng)
6. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
8. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong suốt quá trình đầu tư dự án.
10. Thời gian và địa điểm:
-Thời gian: Từ ngày phát hành Thông báo đến ngày 16 tháng 7 năm 2021.
- Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ năng lực:
a) Địa điểm nhận hồ sơ năng lực:
- Văn phòng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM;
- Địa chỉ: Số 28 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.
- Điện thoại: 028 39321346 – 028 39321344 Fax: 028 39321370
b) Thời điểm nhận hồ sơ năng lực: Trước 17 giờ 00, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (trong giờ hành chính)\

Xem Chi tiết tại đây.

(782 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25421678