KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

Năm 2008 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. Việt Nam bước vào năm 2008 trong bối cảnh kinh tế thế giới sẽ tiếp tục đà phát triển của năm 2007. Năm 2008 được dự báo là năm lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh ở mức độ cao, với việc triển khai các cam kết gia nhập WTO cũng như thực hiện hầu hết các nghĩa vụ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

Để tận dụng tốt các cơ hội và điều kiện thuận lợi, đồng thời vượt qua khó khăn, thách thức vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngày 12/6/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 733/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2008. Theo Chỉ thị này, trong năm 2008, nhiệm vụ phát triển kinh tế có những nét nổi bật sau:

Phấn đấu GDP năm 2008 tăng 8,5-8,7%, trong đó giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,5-3,7%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 10,5-10,7%; ngành dịch vụ tăng 8,8-9%. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư và loại hình đầu tư, tận dụng tốt nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, thông tin, cơ sở hạ tầng nông thôn. Phát triển mạnh và quản lý tốt các hình thức đầu tư gián tiếp để đa dạng hóa nguồn đầu tư gắn với việc áp dụng những công cụ quản lý có hiệu quả, bảo đảm an toàn và ổn định kinh tế vĩ mô.

Phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh và có tiềm năng phát triển, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao gắn với việc phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, phải nhận thức và đánh giá đúng những thuận lợi, cơ hội phát triển và đặc biệt là những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu và đầy đủ hơn vào kinh tế khu vực và thế giới. Thực hiện các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện để thu hút nguồn vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu đi đôi với mở rộng thị trường và tăng hiệu quả xuất khẩu.

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với giải quyết các vấn đề xã hội luôn là mục tiêu hàng đầu trong quá trình phát triển của nước ta. Điều này một lần nữa được thể hiện rõ ràng trong Chỉ thị của Thủ tướng. Theo đó, một số nét nổi bật của nhiệm vụ về xã hội là:

Đổi mới mạnh hơn nữa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao đi đôi với việc thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực này. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước, sự tham gia của cộng đồng dân cư để thực hiện.

Giải quyết một cách tích cực và hiệu quả các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình thực thi các cam kết WTO. Chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không thể tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh trong quá trình cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đẩy mạnh công tác giảm nghèo; bổ sung, hoàn chỉnh các chính sách và chương trình giảm nghèo để người nghèo được tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động và thụ hưởng thành quả từ các chương trình này. Tiếp tục thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo như chính sách khám, chữa bệnh miễn phí; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ nhà ở; cho vay vốn ưu đãi…

Ngoài ra, Chỉ thị cũng nêu rõ các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

Một trong những nội dung quan trọng của Chỉ thị 733 chính là việc xây dựng dự toán NSNN năm 2008. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty 91 tổ chức xây dựng dự toán NSNN năm 2008 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc xây dựng dự toán NSNN năm 2008 phải gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của bộ, ngành, địa phương; đồng thời có xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế phát triển 2 năm 2006, 2007 cũng như dự kiến bối cảnh trong và ngoài nước năm 2008 và những năm tiếp theo.

Dự toán NSNN năm 2008 phải được cơ cấu lại theo hướng vừa tạo điều kiện tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, vừa xử lý có hiệu quả các vấn đề xã hội, đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo, phấn đấu thực hiện công bằng xã hội, đồng thời đảm bảo các vấn đề về an ninh tài chính quốc gia.

Trên cơ sở Chỉ thị 733 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và triển khai nội dung này trong Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư diễn ra ngày 14/6/2007 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Theo Khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, năm 2008 nước ta sẽ thực hiện nhiều cam kết quốc tế và điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, những đổi mới quan trọng trong tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội khóa XII và Chính phủ mới; nhiều văn bản Luật được ban hành và có hiệu lực trong các năm 2006 và 2007… cũng sẽ có những tác động không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh này, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch năm 2008 được xác định như sau:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế và của từng ngành, từng sản phẩm. Tiếp tục tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng việc chuẩn bị tiền đề cho khởi công các công trình kết cấu hạ tầng quy mô lớn. Triển khai thực hiện đầy đủ các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế thế giới một cách có hiệu quả. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng được yêu cầu phát triển nền kinh tế. Mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức và điều hành của Chính phủ mới và chính quyền các cấp.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Chỉ tiêu kinh tế

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,6-9% so với năm 2007;

GDP theo giá hiện hành dự kiến khoảng 1.331-1.338 nghìn tỷ đồng, tương đương 82 tỷ USD; GDP bình quân đầu người tương đương khoảng 950-955 USD.

Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng khoảng 3,5-3,7% (giá trị sản xuất tăng 4,7-4,8%); ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,5-11% (giá trị sản xuất tăng 17-17,5%); ngành dịch vụ tăng khoảng 8,8-9,2%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 55,2 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2007; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 64,2 tỷ USD, tăng 18,9%; nhập siêu 9 tỷ USD, bằng 16,3% kim ngạch xuất khẩu.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 550 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% GDP, tăng 17,8% so với ước thực hiện năm 2007.

Tổng thu NSNN đạt 322 nghìn tỷ đồng (chưa kể chuyển nguồn từ năm 2007); tổng chi NSNN 388,55 nghìn tỷ đồng. Bội chi NSNN bằng 5% GDP.

Chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

(2) Chỉ tiêu xã hội

Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở, nâng số địa phương đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở lên 44 tỉnh/thành.

Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 10-12%, trung học chuyên nghiệp tăng 17%, đào tạo nghề dài hạn tăng 17-20%.

Phấn đấu duy trì mức giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,35‰ trong năm, quy mô dân số 86,4 triệu người.

Tạo việc làm cho khoảng 1,65 triệu lao động, trong đó xuất khẩu lao động 9 vạn người.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 15%.

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 22%.

Giảm tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi xuống dưới 16,8‰.

Giảm tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 28‰.

(3) Chỉ tiêu môi trường

Cung cấp nước sạch cho 70% dân số nông thôn và cho 85% dân số đô thị.

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 80%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn nguy hại: 72%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế: 86%.

Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2008 đạt 40%.

Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 60%.

3. Một số giải pháp cơ chế chính sách chủ yếu

- Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra, đi đôi với nâng cao hiệu quả, tính bền vững và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Cụ thể:

Thúc đẩy các ngành kinh tế tăng trưởng nhanh và có chất lượng cao.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tập trung thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng quy mô lớn…

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tạo môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh.

Phát triển mạnh mẽ các hoạt động khoa học - công nghệ, phát triển giáo dục – đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước.

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc lưu ý các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 về thời gian và tiến độ xây dựng kế hoạch theo đúng tinh thần của Chỉ thị 733/CT-TTg. Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2007, các đơn vị nói trên tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20/7/2007 để tổng hợp theo quy định.

Biên tập và tổng hợp từ nguồn "TC Kinh tế và Dự báo Kinh tế - xã hội – 7/2007"

(172 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20338104