KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

Năm 2007 là năm đầu tiên nền kinh tế nước ta hội nhập đầy đủ, toàn diện vào nền kinh tế thế giới, năm thứ hai triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và thực hiện những cam kết của Việt Nam khi tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Nghị quyết kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XI về kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007, ngay từ đầu năm, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai cụ thể Nghị quyết 03, ngày 19-1-2007 của Chính phủ. Trước hết, cần tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ, toàn diện một số giải pháp cơ bản sau:

1 - Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chương trình công tác, các Chương trình hành động của Chính phủ. Cải tiến quy trình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng giảm tối đa thủ tục; khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc thiếu cụ thể, rút ngắn thời gian xây dựng, ban hành văn bản so với hiện nay. Thực hiện quy định về việc xây dựng văn bản luật, pháp lệnh đồng thời với văn bản hướng dẫn để bảo đảm đủ các điều kiện thi hành luật, pháp lệnh ngay sau khi luật, pháp lệnh có hiệu lực thi hành. Thúc đẩy phát triển đồng bộ các loại thị trường. Rà soát các cơ chế, chính sách, đa dạng hóa các công cụ huy động, phát triển thị trường vốn, như: phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, niêm yết trên thị trường chứng khoán của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, các ngân hàng thương mại; các quy định về quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, quỹ đầu tư phát triển địa phương, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư chứng khoán để xác định cụ thể các văn bản pháp luật cần được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và triển khai thực hiện. Tăng cường công tác quản lý, giám sát để bảo đảm thị trường phát triển ổn định, bền vững, nhất là trong điều kiện hội nhập. Chú trọng liên kết giữa thị trường tiền tệ với thị trường vốn. Xây dựng các cơ chế, chính sách về tài chính, đấu thầu, đặt hàng dự án khoa học, công nghệ; thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp.

2 - Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, có nhiều chủ sở hữu. Hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trước hết là giảm tối đa các thủ tục hành chính trong việc thành lập, chuyển đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh; trong việc tiếp cận vốn, đất đai, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. Thu hút các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài có tiềm năng về công nghệ cao vào đầu tư tại Việt Nam. Phân định rõ về chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Thúc đẩy phát triển nhanh các loại hình kinh tế tập thể với những hình thức hợp tác đa dạng, nhất là trong nông nghiệp và nông thôn. Hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó ưu tiên về đào tạo cán bộ quản trị và đào tạo nghề cho người lao động. Thực hiện các chính sách tôn vinh các doanh nhân có tài, thành đạt, có tâm huyết, trách nhiệm với đất nước, tạo được nhiều việc làm, có đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Chuyển dần việc quản lý giá theo cơ chế thị trường, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện hạch toán kinh tế, nâng cao khả năng thích nghi trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Hoàn thiện chính sách và cơ chế điều hành giá đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, giảm bù lỗ, bảo đảm cân đối cung - cầu, kiểm soát thị trường, ngăn chặn đầu cơ, đột biến thị trường, giá cả.

3 - Tạo chuyển biến trong phát triển các ngành kinh tế, trước hết là sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn

Thực hiện Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn; ban hành tiêu chí ngành nghề, làng nghề truyền thống, nghệ nhân. Kiện toàn, củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp; nghiêm cấm việc bán, cung cấp giống giả, giống kém chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm nông, lâm sản và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; triển khai xây dựng các vùng sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm, có biện pháp hỗ trợ tích cực về giống, công nghệ đối với khu vực nông nghiệp; thực hiện tốt Chương trình trọng điểm phát triển nông thôn đến năm 2020. Dành kinh phí cần thiết cho các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; các chương trình, mục tiêu phát triển quốc gia như 135, 134, chương trình biển ngang, chương trình xóa đói, giảm nghèo và các sản phẩm nông nghiệp ta có lợi thế sau khi Việt Nam gia nhập WTO; cần có những quy định cần thiết để giảm mức huy động nông dân làm giao thông, thủy lợi... Phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng và sức canh tranh. Hoàn thiện cơ chế quản lý và tổ chức hệ thống phân phối theo ngành hàng; phát triển đồng bộ các loại hình dịch vụ phân phối trên thị trường nội địa. Hình thành tập đoàn thương mại trong nước đủ mạnh, có khả năng cạnh tranh về phân phối, tiêu thụ với các tập đoàn phân phối của nước ngoài. Tận dụng cơ hội và điều kiện từ hội nhập kinh tế quốc tế để mở rộng thị trường, phát huy lợi thế, đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút nguồn vốn đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài; đồng thời, hạn chế tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập. Chủ động thực hiện các biện pháp thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài với các hình thức thích hợp; khai thác có hiệu quả các lợi thế khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới để đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thực hiện các chương trình hợp tác với ASEAN. Khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp; các dịch vụ mới, dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và các dịch vụ sản xuất, đời sống ở nông thôn; cần quan tâm cụ thể phát triển các dịch vụ pháp luật, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao, việc làm và an sinh xã hội.

4 - Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế, tăng cường công tác quản lý đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư

Khắc phục ngay tình trạng đầu tư dàn trải; tập trung vốn cho các công trình, dự án quan trọng, đặc biệt là các công trình thủy lợi, các công trình đa mục tiêu và các dự án thủy lợi miền núi, các công trình, dự án thuộc ngành giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA. Chú trọng vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện đầu ngành, bệnh viện vùng, các trung tâm y tế chuyên sâu; tăng đầu tư cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Xác định chủ trương đầu tư, hiệu quả đầu tư đối với những dự án lớn sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà các cơ quan chức năng còn có nhiều ý kiến khác nhau, không bố trí vốn đầu tư cho những dự án không rõ phương án huy động nguồn vốn và các dự án vừa thi công vừa tìm nguồn vốn; giám sát việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý đầu tư xây dựng ở tất cả các khâu từ lập và phê duyệt quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư, trong đó đặc biệt chú trọng khâu khảo sát, thiết kế. Ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ phát triển đô thị tại các địa phương. Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cần tổ chức giám sát dự án đầu tư ngay từ khi lập dự án, thẩm định, bố trí vốn đầu tư, bảo đảm dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

5 - Tiếp tục đổi mới chính sách và tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ

Nhanh chóng tổng kết, đánh giá việc thí điểm áp dụng quy trình thủ tục hải quan điện tử để mở rộng việc thực hiện; tiếp tục triển khai lộ trình cải cách hệ thống thuế, nhất là các quy định về phí, thu thuế, hoàn thuế trên cả ba mặt: chính sách thuế, hiện đại hóa công tác quản lý hành chính thuế và dịch vụ tư vấn thuế. Sơ kết thí điểm lập kế hoạch tài chính và kế hoạch chi tiêu trung hạn và đề xuất phương án nhân rộng kết quả mô hình này; từng bước chuyển đổi sang phương thức quản lý sử dụng ngân sách theo kết quả đầu tư. Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn, sử dụng dự toán ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, trước hết là việc sử dụng tiết kiệm điện, kinh phí, nhiên liệu. Các địa phương có biện pháp cụ thể đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng thu ngân sách địa phương tối thiểu 3% so với dự toán được giao. Tập trung chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm kiểm soát được tỷ giá, lãi suất, lạm phát. Kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, khuyến khích xuất khẩu, tăng dự trữ ngoại tệ, tiết kiệm trong tiêu dùng, tập trung vốn cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đổi mới công nghệ, phát triển mạnh hệ thống dịch vụ, tiện ích ngân hàng. Triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020. Có chính sách khuyến khích thu hút mạnh nguồn kiều hối. Tập trung chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước thực hiện đúng lộ trình cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nâng mức vốn vay, đáp ứng được nhu cầu vốn cho sản xuất hàng hóa nông nghiệp; nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.

6 - Chủ động thực hiện các cam kết quốc tế

Các hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp: tìm hiểu các nguyên tắc, quy định của WTO; xác định khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện các cam kết, xây dựng chương trình hành động, chiến lược kinh doanh; sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phối hợp hành động để bảo vệ lợi ích của ngành hàng và doanh nghiệp; nâng cao khả năng nắm bắt thông tin, tìm hiểu pháp luật và tập quán kinh doanh của thị trường bên ngoài; nâng cao trình độ quản lý và đào tạo nguồn nhân lực. Chủ động thực hiện những nội dung cam kết với WTO và các cam kết quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên, hỗ trợ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chung và các văn bản thuộc ngành quản lý để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, phân phối - dịch vụ, trợ giúp pháp lý, cũng như các trợ giúp khác mà WTO cho phép. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, như: thủ tục lập doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ thuế và thủ tục hải quan, chú trọng rà soát giấy phép, các quy định có tính điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác chống quan liêu, tham nhũng, phiền hà; bảo đảm tính minh bạch, cụ thể và công khai, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước và công chức; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế.

7 - Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

Đổi mới hoạt động đào tạo theo hướng phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập. Từng bước thực hiện cơ chế thị trường trong đào tạo đại học thuộc các ngành kỹ thuật - công nghệ; hoàn thiện chính sách đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục; ban hành các chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập; chính sách ưu đãi đầu tư để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường ngoài công lập và các trung tâm học tập cộng đồng. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, chế độ học phí trong các trường học; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng cho học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và học sinh giỏi; thực hiện các giải pháp tăng cường nguồn nhân lực toàn xã hội cho xây dựng hệ thống cơ sở vật chất ngành giáo dục, trong đó ưu tiên đầu tư cho xây dựng giáo dục và đào tạo ở các vùng kinh tế - xã hội khó khăn. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bảo đảm thực hiện đúng chức năng định hướng phát triển, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật trong giáo dục - đào tạo và dạy nghề. Đổi mới cơ chế hoạt động, đề cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường, trước hết là các trường đại học. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Đổi mới đào tạo nghề; rà soát, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở đào tạo, dạy nghề hiện nay theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô các trường dạy nghề, đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật trong quá trình phát triển của đất nước. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo bước chuyển mạnh về năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế; nâng cao chất lượng và tính thương mại của các sản phẩm khoa học và công nghệ; thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đổi mới tổ chức và xây dựng quy chế để gắn kết khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy với sản xuất, kinh doanh để từng bước các trường đại học, cơ sở đào tạo trở thành nơi đặt hàng của các doanh nghiệp về đào tạo nguồn nhân lực; ứng dụng kỹ thuật cao. Tập trung các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cho các chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia, các sản phẩm chủ lực, mũi nhọn khoa học - công nghệ của một số lĩnh vực trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khoa học - công nghệ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

8 - Giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc về văn hóa, xã hội, môi trường

Chủ động hội nhập quốc tế và gia nhập WTO về lĩnh vực văn hóa. Xây dựng đạo đức, nếp sống và làm việc theo pháp luật trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong kinh doanh và lối sống văn hóa trong thanh, thiếu niên. Thực hiện cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng và mở rộng diện phổ biến các sản phẩm văn hóa. Khuyến khích phát triển các cơ sở y tế thuộc nhiều hình thức sở hữu; thực hiện thí điểm cổ phần hóa một số bệnh viện. Hoàn thiện cơ chế khám, chữa bệnh gắn với sửa đổi chế độ viện phí theo nguyên tắc xác định đầy đủ chi phí khám, chữa bệnh và chia sẻ hợp lý trách nhiệm chi trả giữa Nhà nước, xã hội và người bệnh; phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với nước; vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; nâng cao mức sống về vật chất, tinh thần của người có công...Tổ chức tốt việc phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, lực lượng chức năng và chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý tài nguyên, môi trường theo hướng sử dụng có hiệu quả, hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý tổng lượng tài nguyên thiên nhiên và môi trường; đặc biệt, chú trọng tới quy hoạch tổng hợp tài nguyên nguồn nước, quản lý, khai thác bền vững các lưu vực sông, vùng kinh tế trọng điểm. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá về môi trường, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát và xử lý tốt các loại chất thải phát sinh, xử lý triệt để những cơ sở đang gây ô nhiễm nghiêm trọng, từng bước khôi phục môi trường ở những khu vực đang bị ô nhiễm quá mức quy định. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển các dịch vụ về tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải, khuyến khích các loại hình sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường.

9 - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhanh chóng hoàn thiện tổ chức hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiện đại, trước hết, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chính phủ đúng với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực phụ trách thông qua việc rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Đổi mới chính sách cán bộ và công tác quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực gắn với chế độ đãi ngộ thỏa đáng và công bằng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khiếu nại, tố cáo phù hợp với thực tiễn Việt Nam và những cam kết quốc tế; đổi mới mạnh mẽ cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính, xúc tiến thành lập hệ thống cơ quan tài phán hành chính trực thuộc Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo, giải quyết những vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương ba, khóa X, các luật và nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm về quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu, chi ngân sách và quản lý tài sản công. Gắn công tác thanh tra kinh tế - xã hội với thanh tra thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Xử lý đúng pháp luật, kịp thời, công khai những cán bộ, công chức tham nhũng. Kiên quyết chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý kịp thời những vụ việc đã được phát hiện, nhất là những vụ tham nhũng lớn, đang được xã hội quan tâm.

Các cấp, các ngành cần tiến hành Cuộc vận động học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nên phong trào tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ tham nhũng, lãng phí trong Đảng và trong xã hội. Cuộc vận động này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguyễn Xuân Phúc

(Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ)

Nguồn Tạp chí Cộng sản 3/2007

(152 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20338175