KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Quan điểm về cơ cấu kinh tế gắn với sự tham gia của các thành phần kinh tế và đan xen của các hình thức sở hữu

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế với sự đan xen của các quan hệ sở hữu. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có liên quan đến việc tạo ra năng suất lao động ngày càng cao. Trước đổi mới, các thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể chiếm tuyệt đối nguồn vốn và các điều kiện ưu đãi, nhưng hoạt động thiếu hiệu quả, do thiếu động lực kinh tế để phát triển, nhất là động lực khuyến khích vật chất. Trong khi đó, các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chưa được tạo ra cơ chế thích hợp để phát triển.

Một thực tế là, khu vực kinh tế nhà nước, nhất là các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ phần quan trọng của các nguồn lực về đất đai, tài sản và vốn đầu tư, nhưng lại chỉ thu hút dưới 10% lao động và năng suất lao động không cao. Chỉ riêng các nông trường quốc doanh đang quản lý hơn 4 triệu ha đất đai nhưng của cải làm ra rất khiêm tốn. Trong khi đó, trên thực tế, nhu cầu giải quyết việc làm, cải thiện đời sống rất cấp bách đòi hỏi có chính sách thỏa đáng để phát huy các nguồn năng lực còn tiềm tàng trong xã hội, khơi dậy mọi nguồn lực của dân tộc và thời đại.

Từ khi đổi mới, tiến hành phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, sự tham gia của khu vực tư nhân nói chung đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung đã làm chuyển đổi dần nhận thức về sự tham gia bình đẳng của các thành phần kinh tế trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là ở nông thôn, với các doanh nghiệp nhỏ, và vừa và trong khu vực dịch vụ.

Phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu là những vấn đề bức xúc đã được từng bước tháo gỡ. Chỉ riêng khu vực ngoài kinh tế nhà nước và hợp tác xã đã thu hút 90% lao động xã hội và làm ra trên 60%GDP đã phản ánh tính đúng đắn của chủ trương phát triển kinh tế ngoài nhà nước, bao gồm cả khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành của nền kinh tế. Một trong những chuyển biến nhận thức quan trọng nhất thời gian gần đây là việc thi hành Luật Doanh nghiệp từ năm 2000 và tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) về nền kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế được tự do phát triển không hạn chế quy mô trong khuôn khổ pháp luật, các tổng công ty nhà nước cũng có thể được cổ phần hóa cả trong các ngành hàng quan trọng như: ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, vận tải biển, v.v… để kinh tế quốc gia phát triển thêm năng động. Đó là những bước đổi mới tư duy rất quan trọng, mở đường cho cơ cấu thành phần kinh tế thêm đa dạng.

PGS.TSKH Nguyễn Quang Thái

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

       Nguồn : Nghiên cứu kinh tế số 312 – Tháng 5/2004

(3177 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20337951