KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam 9 tháng đầu năm 2007

Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm 6 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam bộ là Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước và 2 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang). Hàng năm, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đóng góp khoảng hơn 40% GDP và hơn 50% thu ngân sách nhà nước (NSNN) của cả nước. Dưới đây là một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam 9 tháng đầu năm 2007

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp

    a. Tổng sản phẩm trong nước

    Hầu hết các địa phương trong Vùng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, quý sau tăng cao hơn quý trước. Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ vẫn đóng góp chủ yếu vào thành tựu tăng trưởng kinh tế. Tại TP HCM, khu vực dịch vụ tiếp tục tăng nhanh hơn nông, lâm nghiệp và công nghiệp; khu vực kinh tế dân doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong cơ cấu GDP. Dự kiến hầu hết các địa phương trong vùng đều sẽ đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2007. Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan đến chất lượng tăng trưởng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, chống ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân... chuyển biến còn chậm.

Bảng 1: Tốc độ tăng GDP 9 tháng đầu năm 2007 của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

(đơn vị: %) 

 

9 tháng đầu năm  2006

6 tháng đầu năm 2007

9 tháng đầu năm 2007

Thành phố  Hồ Chí Minh

11,5

11,2

11,7

Đồng Nai

14,0

15,04

15,06

Bình Dương

-

14,0

-

Bà Rịa - Vũng Tàu

-

-

9,8

(Không kể dầu khí)

-

-

24%

Long An

10,6

11,1

11,1

Tiền Giang

10,6

11,7

11,7

Tây Ninh

-

16,1

16,2

Bình Phước

-

13,95

-

    b. Đầu tư phát triển

    Khối lượng thực hiện vốn đầu tư phát triển xã hội trong Vùng 9 tháng qua (theo giá thực tế) khoảng 110.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2006. Toàn Vùng đã  thu hút được 710 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới và 230 dự án FDI đăng ký bổ sung tăng vốn với tổng số vốn đăng ký 4,91 tỷ USD, chiếm khoảng 70% về số dự án và 51% về số vốn đăng ký đầu tư nước ngoài trên phạm vi cả nước.

    TP HCM là địa phương có quy mô đầu tư lớn nhất cả nước, 9 tháng đầu năm 2007, tổng vốn đầu tư thực hiện tăng 22,5% so cùng kỳ năm 2006, trong đó vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước chiếm 52,8%, tăng 24,5%, vốn đầu tư nước ngoài chiếm 16%, tăng 22,2% so với cùng kỳ 2006. Một số tỉnh khác như Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Phước cũng có những kết quả tích cực trong thu hút FDI.

    Tuy nhiên, theo đánh giá chung, việc triển khai thực hiện và giải ngân các công trình đầu tư bằng vốn ngân sách, vốn ODA tại hầu hết các địa phương còn chậm. Tỷ lệ giải ngân 9 tháng qua tại TP HCM mới đạt 48% so với kế hoạch, Đồng Nai đạt 61% kế hoạch...

    c. Tài chính - tín dụng

    Thu NSNN toàn Vùng tăng nhanh, hầu hết các địa phương trong Vùng đều đạt trên 75% dự toán thu đầu năm. Chi NSNN chiếm khoảng 23,2% tổng số thu ngân sách của toàn Vùng, tăng từ 10-25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển chiếm 37,5% tổng chi NSNN.

    Hoạt động tín dụng tăng nhanh, nhiều tỉnh và thành phố trong Vùng có mức tăng về huy động tín dụng từ 40-60%, tăng dư nợ cho vay từ 22-26% so với cùng kỳ 2006, TP HCM là nơi tập trung nhiều nhất các kênh tín dụng. Tổng mức huy động tín dụng toàn Vùng tăng 60,4% so với cùng kỳ 2006, trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam chiếm 73,6%, tăng 76,2% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay tăng 99,4% so với cùng kỳ, chiếm 79% tổng dư nợ toàn Vùng.

    Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán TP HCM 9 tháng đầu năm đạt 158.178 tỷ đồng, trong đó giao dịch cổ phiếu chiếm 78,1%.

    2. Nông, lâm, thuỷ sản

    Diện tích trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản toàn Vùng đạt 1,62 triệu ha, giảm nhẹ (-2%) so với cùng kỳ 2006, nhưng tính chung giá trị sản xuất (theo giá so sánh) vẫn tăng 5-7%. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 4,23 triệu tấn, trong đó Long An đạt 1,93 triệu tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2006, Tiền Giang 1,1 triệu tấn (tăng 5,3%), Tây Ninh 0,425 triệu tấn (tăng 5,9%). Diện tích các loại cây lâu năm đạt khoảng 75 vạn ha, tập trung phần lớn ớ các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Tiền Giang.

    Đàn gia súc, gia cầm phát triển không ổn định. Tính đến đầu tháng 8/2007, đàn trâu bò có 76 vạn con, đàn heo 3,23 triệu con, đàn gia cầm khoảng 22,4 triệu con. Đàn heo ở nhiều tỉnh giảm so với cùng kỳ 2006 như Đồng Nai (giảm 7,7%), Long An (giảm 25,4%); đàn gia cầm ở Bình Phước giảm 7,2%, ở Long An giảm 13%.

    Diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn Vùng đạt khoảng 7 vạn ha; sản lượng nuôi trồng, khai thác khoảng 380.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng chiếm 47% tăng hơn 5% so với cùng kỳ, sản lượng khai thác chiếm 43%, giảm 8%.

    3.  Công nghiệp

    Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm của Vùng đạt 258.000 tỷ đồng (giá so sánh 1994) tăng 15,2% so với cùng kỳ 2006, thấp hơn tốc độ tăng chung của cả nước. Tốc độ tăng sản xuất công nghiệp của một số địa phương như sau:

Bảng 2: Tốc độ tăng sản xuất công nghiệp (%)

 

9 tháng đầu năm 2006

9 tháng đầu năm 2007

chênh lệch   (2007-2006)

TP HCM

13,5

12,2

-1,3

Đồng Nai

18,29

22,2

+3,91

Bình Dương

18,7

24,9

+6,2

Bà Rịa - Vũng Tàu

6,6

3,0

-3,6

Long An

28,6

14,4

-14,2

Tiền Giang

31,2

46,6

+15,4

Tây Ninh

29,6

17

-12,6

Bình Phước

17,1

27,8

+10,7

    Tại các tỉnh, thành phố lâu nay có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong Vùng (như TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai), tốc độ tăng sản xuất công nghiệp có chiều hướng chậm lại (mức tăng 9 tháng đầu năm 2007 thấp hơn so với mức tăng cùng kỳ 2005, 2006). Khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng nhanh hơn và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu công nghiệp của Vùng. Công nghiệp TP HCM chiếm gần 42% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 38,1%, tăng 16,7%, khu vực ngoài nhà nước chiếm 37,7%, tăng hơn 13,2% so với cùng kỳ 2006.

    4. Thương mại - xuất nhập khẩu

    Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ 9 tháng đạt khoảng 188.100 tỷ đồng, tăng  25% so với cùng kỳ 2006 (cao hơn mức tăng chung của cả nước). Thị trường bán lẻ TP HCM tăng 27,1%, chiếm hơn 62% tổng mức bán lẻ toàn Vùng.

    Kim ngạch xuất khẩu toàn vùng 9 tháng đạt 25,3 tỷ USD (bằng 71,8% kim ngạch xuất khẩu 9 tháng của cả nước) tăng 5,1% so cùng kỳ 2006; kim ngạch nhập khẩu khoảng 14,7 tỷ USD (bằng 34,2% kim ngạch nhập khẩu của cả nước), tăng 56,3% so với cùng kỳ. Riêng xuất khẩu của TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu (2 địa phương  chiếm hơn 65% kim ngạch xuất khẩu toàn vùng) 9 tháng đầu năm nay giảm lần lượt là 2,7% và 5,5%, chủ yếu do sản lượng dầu thô xuất khẩu giảm, nếu không kể dầu thô thì kim ngạch xuất khẩu của 2 địa phương này càng tăng chậm (TP HCM tăng 11,7%, Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ tăng 4,9%). Xuất khẩu của Đồng Nai, Bình Dương tăng lần lượt là 28,1% và 16,2% so với cùng kỳ. Hơn 90% kim ngạch xuất khẩu của 2 tỉnh này do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện.

    Về du lịch, số lượt khách quốc tế đến TP HCM đạt 1,9 triệu lượt người tăng 13% so với cùng kỳ; số lượt khách đến Bình Dương đạt 334.000 lượt người, tăng 7,7%,  doanh thu tăng 34%; số lượt khách đến Tiền Giang là 516.000 lượt người (trong đó hơn 60% là khách quốc tế) tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

    5. Một số lĩnh vực xã hội

    a. Giáo dục: Tính chung cả 2 đợt thi tốt nghiệp phổ thông trung học TP HCM vẫn dẫn đầu cả nước với tỷ lệ tốt nghiệp 97,5%. Tại các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, tỷ lệ này đạt từ 80-83%. Bình Phước, Bình Dương đạt 59-62%. Tuy nhiên, một số tỉnh có kết quả tốt nghiệp PTTH hệ bổ túc đạt rất thấp như Bình Phước (12,3%), Long An (13,4%), Tiền Giang (28,6%), Đồng Nai (34%).

    Lực lượng giáo viên, cơ sở vật chất cũng được các địa phương quan tâm đầu tư, bổ sung nhưng tăng chậm hơn tốc độ tăng học sinh, nên vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa.

    b. Công tác xoá đói giảm nghèo và tạo việc làm

    Công tác xoá đói giảm nghèo và tạo việc làm được các địa phương chú ý đẩy mạnh. Tại TP HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước đã có 24.260 hộ thoát nghèo. TP HCM đã vượt kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,65% (theo tiêu chí của Thành phố), Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt 81% kế hoạch  giảm tỷ lệ hộ nghèo.

    Trong 9 tháng qua, TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước đã tạo thêm 350.130 việc làm, đạt 75-84% kế hoạch, xuất khẩu 4.481 lao động.

    c. Trật tự an toàn xã hội

    Các địa phương đã có nhiều chủ trương, biện pháp phòng chống tội phạm và tai nạn, tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn diễn biến khá phức tạp. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn gia tăng, nhất là ở các khu công nghiệp, các đô thị lớn. Tình trạng kẹt xe, mưa ngập phố đang là nỗi băn khoăn của người dân TP HCM.

    Như vậy, tình hình kinh tế - xã hội Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam 9 tháng đầu năm 2007 tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế tương đối cao và cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái; tổng vốn đầu tư toàn xã hội và thu hút đầu tư trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng nhanh, thu ngân sách đạt và vượt tiến độ dự toán, một số địa phương thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả cao so với kế hoạch đề ra đầu năm. Các lĩnh vực xã hội như giáo dục, y tế, văn hoá có những tiến bộ rõ nét. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội toàn Vùng cũng đứng trước những tồn tại và thách thức lớn như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao cạnh tranh chuyển biến còn chậm; vốn đầu tư tương đối dồi dào nhưng triển khai thực hiện và giải ngân chậm, giá cả tiêu dùng cao đã tác động không nhỏ tới đời sống nhân dân, nhất là đời sống của bộ phận dân cư có thu nhập thấp. Tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông chưa bị đẩy lùi mà còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

 

Nguyễn Viết Sê

PGĐ Chi nhánh đại diện Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia tại TP HCM

Tạp chí Kinh tế và Dự báo Kinh tế - xã hội, số 22 – Tháng 10/2007

(165 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20337912