KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Chủ trương về phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội vùng KTTĐPN

Trong quá trình phát triển kinh tế, các địa phương đã chú ý đến phát triển cân đối hài hòa giữa kinh tế và xã hội. Do tỷ lệ di dân vào vùng khá cao nên đã gây không ít khó khăn cho việc giải quyết công ăn việc làm. Theo cuộc điều tra 7/1999 tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị và thiếu việc làm ở nông thôn khá cao và có xu hướng tăng lên.

Tỷ lệ thất nghiệp ở TP.HCM là 7%, chủ yếu là thanh niên trẻ (trong lớp người trẻ 15 - 24 tuổi có tỷ lệ thất nghiệp đến 15%). Thêm vào đó, số người thất nghiệp 12 tháng chiếm tới 43% ở Ðồng Nai và 49% ở TP. Hồ Chí Minh.

Ðiều đáng ghi nhận là tỷ lệ tăng tự nhiên của tất cả các tỉnh trong vùng đã giảm rõ rệt. Trong 10 năm qua, luồng di dân từ các nơi đến các trung tâm kinh tế của vùng như TP. Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, Nam Bình Dương, Vũng Tàu là rất lớn, một phần do nhu cầu việc làm ở khu vực này tăng lên, song cũng là một sức ép rất lớn đối với phát triển cơ sở hạ tầng và các vấn đề xã hội.

Do kinh tế phát triển nên cũng có điều kiện giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho các tầng lớp dân cư. Thành tựu phát triển xã hội, chống tệ nạn xã hội cũng đạt kết quả tốt.

Trích Báo cáo sơ khởi: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỘI BỘ CÁC NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM (Đề tài đang nghiên cứu của Viện Kinh tế TP.HCM)

(618 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21583118