KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Đánh giá tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.HCM giai đoạn 2000-2010

 Tên đề tài:

Đánh giá tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.HCM giai đoạn 2000-2010

 Chủ nhiệm:

ThS. Cao Ngọc Thành

 Các thành viên:

ThS. Cao Minh Nghĩa, ThS. Nguyễn Trúc Vân, CN. Trần Gia Trung Đỉnh, CN. Nguyễn Vĩnh, CN. Nguyễn Thu Yên.

 Độ dài:

91 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 04 Năm 2014

 Ký hiệu phân loại:

D332.672Th596

Nội dung chính:

 

Từ năm 2008 đến nay, kinh tế Tp.Hồ Chí Minh cũng như kinh tế của cả nước đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn và thách thức cả từ nội tại nền kinh tế và từ tác động bên ngoài của kinh tế thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ tiêu để đo lường mức độ lạm phát của nền kinh tế có nhiều biến động lớn và có lúc nằm ngoài dự định của Chính phủ. Trong năm 2009, mặc dù đã triển khai hàng loạt biện pháp như thắt chặt chính sách tài khóa, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, cắt giảm đầu tư công nhưng mức lạm phát của Việt Nam vẫn ở mức cao của thế giới. Trong bối cảnh đó, Chính quyền thành phố cũng đã nghiêm túc triển khai các biện pháp được đề ra trong Nghị quyết 11 của Chính phủ và đã có một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, hầu hết các chính sách này đều sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là biện pháp cắt giảm đầu tư công và thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Trong quá trình đó, xuất hiện hai luồng ý kiến: một là tiếp tục cắt giảm đầu tư và đầu tư công với những quyết tâm lớn nhất, và hai là thận trọng trong việc cắt giảm đầu tư nhằm duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm (a) Đánh giá hiện trạng tác động của vốn đầu tư đến cơ cấu kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; trong đó, làm rõ mối quan hệ giữa vốn đầu tư phát triển với cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế và (b) đề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đến năm 2020, và xây dựng định hướng chiến lược đầu tư trong giai đoạn 2012-2020 nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đề tài nghiên cứu này bao gồm các nội dung sau:

·              Phần Mở đầu - Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu;

·           Chương I: Các lý thuyết về đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

·            Chương II: Phương trình hồi quy đánh giá tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế Tp.Hồ Chí Minh;

·             Chương III: Thực trạng về tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2000-2010;

·              Chương IV: Các định hướng và giải pháp đầu tư Tp.Hồ Chí Minh giai đoạn tới;

·              Phần Kết luận – Tổng kết lại nội dung và kết quả nghiên cứu của đề tài.

  Xem chi tiết

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 

Hải Yến.

 

 

(1478 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21860874