KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Phân tích hiệu quả đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Nguyễn Văn Phúc

 


Mục tiêu nghiên cứu:

• Xây dựng phương pháp để đánh giá hiệu quả đầu tư và hiệu quả một số ngành kinh tế.

• Đánh giá hiệu quả và cơ cấu đầu tư trên địa bàn theo ngành và theo thành phần kinh tế. Kết hợp phân tích cơ cấu và hiệu quả đầu tư gắn với bốn vấn đề trọng tâm hiện nay của TP.HCM: chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn; tăng tỉ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến và vấn đề năng lực cạnh tranh chung của các ngành kinh tế thành phố.

• Đề xuất hướng đầu tư dựa trên kết quả phân tích ở trên và kiến nghị chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư trong thời gian tới.

Nội dung giải quyết:

• Cơ sở lý thuyết để phân tích hoạt động đầu tư trong nền kinh tế như: Các nguồn vốn đầu tư và đối tượng đầu tư; mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng kinh tế; xác định hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư cho toàn bộ nền kinh tế và cho từng ngành kinh tế.

• Hiện trạng về đầu tư, tăng trưởng kinh; có hay không vấn đề hiệu quả đầu tư giảm  tế trên địa bàn TP.HCM? Nhận định về nguyên nhân hiệu quả đầu tư giảm.

• Cơ cấu đầu tư và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn TP.HCM. Phân tích cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế và  hình thức tài sản. Cơ cấu đầu tư với vấn đề phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, các ngành công nghiệp chủ lực khác và thúc đẩy xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến của TP.

• Hệ số lợi tức trên vốn, hệ số ICOR, đánh giá lợi thế cạnh tranh, sử dụng hệ số chi phí tài nguyên trong nước, đánh giá triển vọng thị trường trong nước đối với các ngành kinh tế của TP, hệ số liên kết đa ngành, định hướng cơ cấu đầu tư vào các ngành kinh tế trên địa bàn TP.

• Đề xuất các kiến nghị và giải pháp cho đầu tư.

Hình thức: Báo cáo đề tài gồm: 01 báo cáo tóm tắt dài 70 trang và 01 báo cáo chính dài 125 trang.
Lưu trữ trên mạng LAN VKT và Thư viện VKT – VKT 01.04.99

Năm hoàn thành: HT1999

Xem chi tiết

(327 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22636446