NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu lao động (1/1/2006 17:40)

Trong Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng (1996) đã nêu nhiệm vụ công nghiệp hóa, gắn phát triển và chuyển dịch cơ cấu GDP và cơ cấu lao động. Tại Đại hội, lần đầu tiên đã nêu ra cụ thể nhiệm vụ về chuyển đổi cơ cấu GDP và cơ cấu lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa16. Đây là vấn đề quan trọng khi Việt Nam là một nước nông nghiệp tiến hành công nghiệp hóa với đại bộ phận là lao động ở nông thôn và khoảng 60% làm nông, lâm, ngư nghiệp.

Xem thêm >>

Đánh giá về lao động công nghiệp ở Đồng Nai (10/1/2006 17:09)

Từ năm 1996 cho đến nay, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu hút được 83950 lao động (bình quân 13992 lao động/năm). Lao động chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến (98%), trong đó lao động trong ngành thuộc da chiếm 26%, thực phẩm chế biến 16%.

Xem thêm >>

Đánh giá về lao động công nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu (10/1/2006 17:15)

Năm 2001, số lao động công nghiệp trên địa bàn là 37.426 người, bình quân từ năm 1996 đến nay, mỗi năm tăng hơn 1.000 lao động công nghiệp, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1997-2001 là 8,7%. hầu hết lực lượng lao động tăng thêm trong công nghiệp là do các tỉnh khác cung cấp, chủ yếu là lao động đã qua đào tạo và làm việc trong khu vực kinh tế Nhà nước.

Xem thêm >>

Yếu tố con người trong cải cách hành chính hiện nay (1/8/2011 09:54)

Xem thêm >>

Nội dung của chuyển dịch cơ cấu lao động theo cấp bậc đào tạo (27/12/2011 10:55)

Đã có rất nhiều nghiên cứu việc làm gì để tạo được tỷ lệ hợp lý giữa các loại lao động theo các cấp bậc đào tạo. Hay được đề cập nhất là việc phát triển hệ thống lao động theo cấp bậc đào tạo (CBĐT) theo dạng hình tháp. Với tỷ lệ lao động có trình độ thấp (công nhân kỹ thuật) là nhiều nhất, sau đó thu hẹp dần đào tạo đối với cấp trung bình (trung học chuyên nghiệp) và thấp nhất là cấp cao (Cao đẳng, đại học và sau đại học).Cơ cấu này được cho rằng sẽ đảm bảo được tính hợp lý trong dây chuyền sản xuất của nền kinh tế quốc dân, dựa trên những vị trí mà lao động theo những bằng cấp tương ứng đảm nhận, đồng thời cũng đảm bảo đỡ tốn chi phí đào tạo không cần thiết, tạo hiệu quả cao nhất cho nền kinh tế.

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2019 (4/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2019 (7/8/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20201408