NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu lao động

Trong Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng (1996) đã nêu nhiệm vụ công nghiệp hóa, gắn phát triển và chuyển dịch cơ cấu GDP và cơ cấu lao động. Tại Đại hội, lần đầu tiên đã nêu ra cụ thể nhiệm vụ về chuyển đổi cơ cấu GDP và cơ cấu lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa16. Đây là vấn đề quan trọng khi Việt Nam là một nước nông nghiệp tiến hành công nghiệp hóa với đại bộ phận là lao động ở nông thôn và khoảng 60% làm nông, lâm, ngư nghiệp.

Từ Đại hội VIII của Đảng, vấn đề công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn được đặt ra và đã được nêu thành mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu là giảm tỷ trọng lao động thuần nông, có năng suất thấp sang lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ năng suất cao hơn17. Một bộ phận có thể chuyển ra thành thị và một bộ phận khác tuy tiếp tục ở nông thôn nhưng chuyển sang làm các ngành nghề phi nông nghiệp khác. Như vậy, khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng bước đã được quan niệm tổng hợp hơn, cả về kinh tế, phân bố lao động và sử dụng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, khi đụng chạm những vấn đề thực tế thì thấy có nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn chưa được giải quyết thỏa đáng. Lao động tăng thêm không có điều kiện chuyển ra thành thị đã ở lại nông thôn, nhưng lại chia nhau các công việc ít ỏi, năng suất thấp, chứ chưa phải là phân công lại lao động xã hội trên quy mô lớn, tạo ra năng suất lao động xã hội tăng thêm. Vấn đề giải quyết việc làm cho số lao động tăng thêm mỗi năm 1,5 triệu người có liên quan đến không chỉ phát triển khu vực nông nghiệp, mà là phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không cần ngay nhiều vốn, chủ yếu của khu vực dân doanh nhưng chưa được nhận thức đúng và làm triệt để. Tuy các vấn đề về thị trường lao động, về việc đào tạo nguồn nhân lực đang ngày càng được nhận thức rõ hơn, nhưng chuyển biến trong hành động còn nhiều hạn chế.

(16)  “…công nghiệp và dịch vụ sẽ chiếm tỷ trọng rất lớn trong GDP và trong lao động xã hội”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hà nội, 1996, tr. 81.

      (17)  Hiện nay ở nước ta, 60% lao động làm việc trong nông nghiệp chỉ sản xuất 20% GDP, còn 40% lao động trong công nghiệp và dịch vụ sản xuất được 80% GDP. Như vậy, năng suất lao động xã hội trong nông nghiệp chỉ bằng 1/6 trong công nghiệp và dịch vụ.

 

PGS.TSKH Nguyễn Quang Thái

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

       Nguồn : Nghiên cứu kinh tế số 312 – Tháng 5/2004

 

(2142 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2019 (4/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20213961