NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
Đánh giá về lao động công nghiệp ở Đồng Nai

Từ năm 1996 cho đến nay, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu hút được 83950 lao động (bình quân 13992 lao động/năm). Lao động chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp chế biến (98%), trong đó lao động trong ngành thuộc da chiếm 26%, thực phẩm chế biến 16%.

Lao động trong nền kinh tế đang có xu hướng chuyển sang làm việc trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, năm 1995, 37% lao động hoạt động trong khu vực kinh tế quốc doanh, 33% trong khu vực kinh tế tư nhân và 30% trong khu vực kinh tế có vốn ĐTNN. Đến năm 2001, chỉ còn 16% lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế nhà nước, trong khi đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm đến 56% tổng số lao động.

Bảng : Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế (%)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1. KT quốc doanh

37,39

29,45

24,68

21,89

21,16

17,13

16,48

TW

54,10

55,52

58,90

63,51

63,90

54,89

56,94

ĐP

45,90

44,48

41,10

36,49

36,10

45,11

43,06

2. Kinh tế ngoài QD

33,09

25,73

25,13

24,53

21,94

25,05

27,35

3. Có vốn đầu tư NN

29,52

44,82

50,19

53,59

56,90

57,82

56,17

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 1999, 2001

Về mặt cơ cấu ngành nghề, lao động tập trung hầu hết vào các ngành công nghiệp chế biến. Năm 1995, công nghiệp chế biến chiếm xấp xỉ  96% tổng lao động trong các ngành công nghiệp. Năm 2001, 98% lao động họat động trong các ngành công nghiệp chế biến. Lao động trong khu vực công nghiệp khai thác ngày càng giảm. Năm 1995 lao động trong ngành công nghiệp khai thác chiếm 3,49% thì đến năm 2001 chỉ còn lại 1,88%. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở ngành phân phối và sản xuất điện nước. Có sự thay đổi về cơ cấu lao động trong nội bộ khu vực công nghiệp chế biến. Năm 1995, tỉ trọng của công nghiệp thực phẩm-đồ uống chiếm 21%, trang phục 18%, thuộc da 5%, sản phẩm phi kim loại 14%, với 69% tổng lao động họat động trong khu vực công nghiệp chế biến, thì đến năm 2001 những con số tương ứng là 16%, 10%, 26%, và 8%, chiếm 60% tổng lao động trong khu vực công nghiệp này.

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Sản phẩm chủ yếu của các ngành công nghiệp trung ương tập trung chủ yếu vào các sản phẩm phục vụ nhu cầu sản xuất hay xây dựng như thép, điện, gạch, đá, ván ép…. Mức độ phát triển sản xuất các sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp trung ương không thể hiện một xu hướng phát triển rõ ràng qua các năm. Một số ngành có sản lượng cao vào năm 1996, tuy nhiên sau đó lại giảm vào những năm tiếp theo, cụ thể như sản phẩm máy bơm, bình accu, gạch các loại, hoặc super lân (xem bảng dưới).

Sản phẩm chủ yếu của các ngành công nghiệp đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào các sản phẩm phục vụ nhu cầu cuối cùng của người tiêu dùng như xe máy, TV màu, bột ngọt, giày thể thao, hay nước giải khát.

Trích Báo cáo sơ khởi: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỘI BỘ CÁC NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM (Đề tài đang nghiên cứu của Viện Kinh tế TP.HCM).

 

(865 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2019 (4/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20213972