NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
Đánh giá về lao động công nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm 2001, số lao động công nghiệp trên địa bàn là 37.426 người, bình quân từ năm 1996 đến nay, mỗi năm tăng hơn 1.000 lao động công nghiệp, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1997-2001 là 8,7%. hầu hết lực lượng lao động tăng thêm trong công nghiệp là do các tỉnh khác cung cấp, chủ yếu là lao động đã qua đào tạo và làm việc trong khu vực kinh tế Nhà nước.

            Cơ cấu lao động công nghiệp cho thấy xu hướng gia tăng tỷ trọng của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (từ chổ chiếm 41,5% năm 1996 tăng lên 54,8% năm 2001) và sự giảm xuống trong cơ cấu lao động trong hai khu vực kinh tế quốc doanh (giảm từ 33% xuống còn 25,9% trong cùng thời điểm) và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (cùng thời điểm, giảm từ 25,% năm 1996 xuống còn 19%).

            Cơ cấu lao động công nghiệp phân theo ngành cho thấy xu hướng gia tăng tỷ trọng lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến (70,5% năm 1996 lên 75% năm 2001) và ngành sản xuất phân phối điện, nước (2,2% lên 2,5%) và xu hướng suy giảm cơ cấu lao động trong ngành công nghiệp khai thác (27,1% xuống 22,5%).

Vài nhận xét về phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian qua:

Ngành công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian qua đã phát triển đúng hướng khi biết dựa vào các tiềm năng sẵn có của tỉnh như tài nguyên dầu khí, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, một số tiềm năng chưa đựoc khai thác đúng mức, đặc biệt là tiềm năng biển và tiềm năng về công nghiệp du lịch, phục vụ dầu khí.

Trừ công nghiệp dầu khí và sản xuất điện năng, đối với các ngành công nghiệp khác, tính ổn định của đầu ra và sản phẩm chưa cao, công nghệ còn lạc hậu, hiệu quả sản xuất thấp, chất lượng sản phẩm không cao nên sức cạnh tranh trên thị trường còn yếu, nhiều xí nghiệp còn gây ô nhiễm lớn cho khu vực xung quanh.

Hạ tầng cho công nghiệp đã phát triển. Hệ thống điện, nước, giao thông, viễn thông được đánh giá là phù hợp với nền công nghiệp cả về qui mô lẫn sự phân bố. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghiệp trong tương lai thì kết cấu hạ tầng còn phải đầu tư và phát triển hơn nữa, nhất là hạ tầng trong các khu công nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc vào loại cao nhất so với cả nước, nhưng một số mặt, lĩnh vực công nghiệp còn yếu, đó là: (i) công nghiệp chế biến hải sản, nông sản, công nghiệp dịch vụ dầu khí và dịch vụ hàng hải, (ii) chưa sử dụng tốt nguồn lao động địa phương, (iii) vẫn còn nhiều việc phải làm đối với việc thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).  

Trích Báo cáo sơ khởi: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỘI BỘ CÁC NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM (Đề tài đang nghiên cứu của Viện Kinh tế TP.HCM).

 

(1689 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2019 (4/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20213981