NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC

Nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển thị trường tài chính thành phố Hồ Chí Minh (14/3/2007 10:03)

Read more >>

Di dân đến thành phố Hồ Chí Minh: những vấn đề và giải pháp (8/8/2011 15:23)

Read more >>

Chính sách và biện pháp kích thích lao động khoa học kỹ thuật (8/8/2011 15:25)

Read more >>

Phát triển dân số, phân bố dân cư sử dụng hợp lý nguồn lao động và giữ gìn môi trường (8/8/2011 15:26)

Read more >>

Chính sách phát triển dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh (8/8/2011 15:28)

Read more >>

Một số vấn đề biến đổi và phát triển dân số và nguồn lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (8/8/2011 15:28)

Read more >>

Di dân, nguồn nhân lực, việc làm và đô thị hoá ở thành phố Hồ Chí Minh (8/8/2011 15:29)

Read more >>

Các giải pháp chủ yếu nhằm giảm tình trạng nghèo đói, nâng cao mức sống dân cư, trình độ dân trí và tạo nguồn nhân lực nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 1996 – 2000 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cần Giờ (8/8/2011 15:30)

Read more >>

Điều chỉnh dự báo dân số thành phố Hồ Chí Minh 1992 - 2010 (8/8/2011 15:31)

Read more >>

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực (8/8/2011 15:32)

Read more >>

Điều tra nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (8/8/2011 15:33)

Read more >>

Lao động trẻ em trên địa bàn TP.HCM- thực trạng và giải pháp (8/8/2011 15:34)

Read more >>

Chuyển dịch cơ cấu lao động 5 huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa – thực trạng và giải pháp (8/8/2011 15:35)

Read more >>

Hiện trạng cung – cầu nguồn lao động kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và định hướng giải pháp đào tạo, sử dụng cho giai đoạn tới 2010 (8/8/2011 15:36)

Read more >>

Nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển thị trường tài chính thành phố Hồ Chí Minh (8/8/2011 15:37)

Read more >>
Others New:
Khả năng thu hút và thực tế sử dụng trí thức Việt kiều về làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển và hội nhập hiện nay (HT 2009)  (8/8/2011)
Giải pháp khai thác tiềm lực của người Việt Nam ở nước ngoài góp phần phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh  (19/4/2012)
Đặc trưng vai trò và vị trí của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa  (30/8/2012)
Language Language
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Visitor counter Visitor counter
25394151