QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí đánh giá đô thị tăng trưởng xanh trong quản lý - phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

 Tên đề tài:

Xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí đánh giá đô thị tăng trưởng xanh trong quản lý - phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. KTS. Nguyễn Ngọc Phước Đại

 Các thành viên:

KTS. Khương Văn Mười, ThS. Phạm Trần Hải, ThS. Vương Đình Huy, ThS. Nguyễn Như Ý, ThS. Nguyễn Xuân Trường, ThS. Lê Hồng Nhật, ThS. Ngô Anh Vũ, TS. Dư Phước Tân, CN. Võ Văn Tấn.                                          

 Độ dài:

120 Trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12/2021

 Ký hiệu phân loại:

711.14

Nội dung chính:

 

Đề tài trình bày một cách hệ thống cơ sở lý luận về đô thị tăng trưởng xanh, tiêu chí
đánh giá tăng trưởng xanh của đô thị, làm rõ các khái niệm: đô thị xanh, đô thị tăng trưởng xanh, tiêu chí đánh giá đô thị tăng trưởng xanh. Luận giải rõ khung phân tích, khung nghiên cứu về tiêu chí đánh giá đô thị xanh trong quản lý và phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển đô thị hiện nay. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tiêu chí đánh giá để có định hướng và mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng xanh ở thành phố Hồ Chí Minh, quản lý va phát triển đô thị tang trưởng xanh của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, cho thấy những kết quả đạt được, những điểm chưa đạt trong công tác quản lý phát triển tăng trưởng xanh. Nguyên nhân thành công và hạn chế về đô thị tăng trưởng xanh ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài gồm có 4 chương:

Chương I: Tổng quan, rà soát và đánh giá, phân tích các tiêu chí - giải pháp của các nước trên thế giới về tiêu chí đánh giá đô thị phát triển tăng trưởng xanh

Chương II: Cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế và trong nước về thực hiện và phát triển đô thị tăng trưởng xanh

Chương III:  Thực trạng phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Thành Phố Hồ Chí Minh – xây dựng bộ tiêu chí đánh giá

Chương IV: Đề xuất giải pháp áp dụng bộ tiêu chí đánh giá theo hướng kiểm soát vào công tác quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại TP.HCM.

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(187 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 4 năm 2022 (1/5/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2022 (1/4/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2022 (6/3/2022)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
23563896