TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Nghiên cứu mô hình quản lý đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu

 Tên đề tài:
Nghiên cứu mô hình quản lý đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu
 Chủ nhiệm:
ThS. Trần Nhật Nguyên
 Các thành viên:
ThS. Trịnh Thị Minh Châu, ThS. Vương Tịnh Mạch, TS. Dư Phước Tân, NCS. Nguyễn Mai Anh, ThS. Chu Phạm Đăng Quang, TS. Ngô Nam Thịnh, TS. Đinh Ngọc Huy, ThS. Đậu Thị Dung, ThS. Nguyễn Huy Phương
 Độ dài:
209 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 7 năm 2020
 Ký hiệu phân loại:
354.35
Nội dung chính:
 
Phân tích thực trạng Mô hình quản lý đô thị tại Việt Nam và TPHCM. Phân tích các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý đô thị. Phân tích các thể chế chính sách, cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất liên quan đến các đối tượng trong quản lý đô thị.
Đánh giá các yếu tố của BĐKH tác động đến mô hình quản lý đô thị tại TPHCM, phân tích các kịch bản BĐKH của TPHCM đã được nghiên cứu tác động như thế nào đến các đối tượng trong mô hình quản lý đô thị. Từ những phân tích đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các đối tượng quản lý đô thị, tổng hợp các vấn đề phát sinh cần điều chỉnh trong mô hình quản lý đô thị với điều kiện BDKH.
Phân tích thực trạng quản lý về BĐKH tại TPHCM. Phân tích chủ trương, chính sách về BĐKH cấp Trung ương và cấp Thành phố. Làm rõ vấn đề tích hợp yếu tố BĐKH vào các đối tượng quản lý đô thị. Làm rõ bộ máy tổ chức quản lý về BĐKH tại TPHCM, cơ chế phối hợp giữa các Sở ban ngành trong quản lý chuyên ngành và quản lý BĐKH. Đánh giá được thực trạng về nguồn lực (bao gồm nguồn nhân lực và tài chính), cơ sở vật chất của mô hình quản lý về BĐKH.
Đánh giá khả năng ứng phó với BĐKH của mô hình quản lý đô thị tại TPHCM. Đánh giá cho 6 đối tượng trong mô hình quản lý đô thị dựa trên bộ tiêu chí được nhóm nghiên cứu xây dựng. Đồng thời, đánh giá kiến thức, nhận thức của chính quyền các cấp về biến đổi khí hậu và các nội dung lồng ghép yếu tố BĐKH vào hoạt động quản lý của ngành, lĩnh vực.
Nghiên cứu mô hình quản lý đô thị ứng phó với BĐKH của các thành phố trên thế giới, điều kiện áp dụng cho TPHCM. Tham khảo kinh nghiệm thế giới về các cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy nhân sự trong công tác quản lý để học tập các kinh nghiệm có thể áp dụng cho TPHCM.
Đề xuất mô hình quản lý đô thị trong điều kiện BĐKH tại TPHCM. Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan nhằm hoàn thiện khung chính sách trong điều kiện BĐKH. Đề xuất những thay đổi trong mô hình quản lý đô thị trong điều kiện BĐKH, về các yếu tố sau: bộ máy quản lý, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan, nội dung quản lý…).
Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển./.

(177 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21720804