Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Tư vấn ứng dụng Kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

 Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-TTTVUDKT ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế về tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế;

Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế thành phố thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1.      Nhu cầu cần tuyển:

STT

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng của chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Số lượng (người)

Ghi chú

1

Đào tạo – sự kiện – đối ngoại

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

2

Nghiên cứu phân tích thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

3

Tư vấn và điều phối chương trình, dự án

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

4

Tổ chức – Hành chính – Quản trị - Văn thư

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1

 

5

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

IV

1

 

6

Thủ quỹ

Nhân viên

IV

1

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

6

 

 

2. Hình thức tuyển dụng viên chức: Xét tuyển.

3. Điều kiện dự tuyển:

3.1. Điều kiện chung:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

d) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Đáp ứng các điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm:

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp, cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:

1)       Đào tạo – sự kiện – đối ngoại:

- Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành Luật, Kinh tế, Đối ngoại.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển viên chức).

- Năng lực:

+ Có khả năng xây dựng và lập kế hoạch.

+ Có kinh nghiệm làm công tác đào tạo sự kiện.

+ Khả năng thiết lập quan hệ, giao tiếp với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đào tạo.

+ Khả năng tổ chức, truyền thông sự kiện.

+ Nắm vững các quy định, quy chế về đào tạo, quy trình đào tạo.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản.

+ Kỹ năng giao tiếp và trình bày.

2)  Nghiên cứu, phân tích thông tin:

- Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Luật.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển viên chức).

- Năng lực:

+ Có khả năng phân tích và tổng hợp.

+ Có năng lực xây dựng các kế hoạch và báo cáo tổng hợp.

+ Có khả năng nghiên cứu và phân tích.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản.

+ Kỹ năng tìm kiếm thông tin, tổng hợp.

3)       Tư vấn và điều phối chương trình, dự án:

- Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo: Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển viên chức).

- Năng lực:

+ Có khả năng kết nối và xây dựng mạng lới chuyên gia.

+ Am hiểu trong việc tham gia các dự án.

+ Có khả năng tổng hợp và phân tích thông tin.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

+ Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin.

+ Kỹ năng giao tiếp và trình bày.

4)  Tổ chức – Hành chính – Quản trị - Văn thư:

- Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành Luật hoặc trung cấp trở lên với chuyên ngành Quản trị, Hành chính hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển viên chức).

- Năng lực:

+ Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

+ Khả năng lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá và báo cáo công việc.

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tổ chức, hành chính, quản trị.

+ Am hiểu về công tác tổ chức, hành chính, văn thư và quản trị.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản.

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

5)  Kế toán:

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Năng lực:

+ Nắm vững các chế độ chính sách tài chính và hệ thống kế toán.

+ Am hiểu các qui định nhà nước trong công tác kế toán.

+ Có khả năng tổ chức ứng dụng hiệu quả các quy định tài chính trong công tác kế toán của đơn vị.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán.

+ Kỹ năng xử lý tình huống.

+ Kỹ năng phối hợp, phân tích.

6)     Thủ quỹ:

- Tốt nghiệp sơ cấp hoặc trung cấp tài chính – kế toán.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Năng lực:

+ Am hiểu các quy định về quản lý tiền mặt, các tài sản có giá trị như tiền.

+ Nắm vững quy trình nghiệp vụ về kiểm đếm, đóng gói, thủ tục thu chi và bảo quản tiền mặt.

+ Nắm được một số chế độ chính sạch về tiền tệ, quản lý tiền mặt.

+ Sử dung được các phần mềm vi tính áp dụng trong công tác thu chi và quản lý quỹ.

+ Nắm vững các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng phối hợp.

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

a) H sơ dự tuyển viên chức gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển, đồng thời phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng sau khi có thông báo kết quả tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

c) Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Viên Nghiên cứu phát triển, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyn từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển.

5. Lệ phí xét tuyển:

Phí tuyển dụng viên chức theo quy định của Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6.  Nội dung xét tuyển và đối tượng ưu tiên:

6.1. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2) Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6.2. Đối tượng ưu tiên:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển và thu nhận hồ sơ dự tuyển:

7.1. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển: Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế sẽ có văn bản thông báo cụ thể thời gian xét tuyển đến từng thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện.

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế, số 149 Pasteur,  Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2019 trong giờ hành chính (trừ thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế, số 149, đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 39321341.

* Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển./.

 

Xem chi tiết: Đính kèm Thông báo số 96/TB-TTTVUDKT ngày 21 tháng 10 năm 2019.

(498 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21884539