Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch xây dựng năm 2019

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Căn cứ Nghị định ,số 161/2018/NĐ-CP ngàỵ 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một so quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công* chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 02 nãm 2016 của ủy Ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 nãm 2008 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Viện Quy hoạch Xây dựng trực thuộc Viện Nghiên cừu phát triển thành phố Hồ Chí Minh;
Viện Quy hoạch xây dựng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:
1. Nhu cầu cần tuyển:
1.1. Chủ nhiệm đồ án: 01 vị trí 
1.2. Thiết kế các bộ môn: 07 vị trí (Gồm 05 người bộ môn kiến trúc và 02 người bộ môn hậ tầng kỹ thuật)
1.3. Tổng hợp - kế hoạch 02
1.4. Công nghệ thông tin & hệ thống dữ liệu: 01 vị trí 
1. 5. Kế toán: 01 vị trí 
1. 6. Thủ quỹ: 01 vị trí 
1.7. Hành chánh Quản trị: 01 vị trí 
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3. Điều kiện:
Người đãng ký dự tuyển vào viên chức làm việc tại Viện Quy hoạch Xây dựng có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đãng ký dự tuyển viên chức
3.1. Điều kiện chung
a. Có đơn đăng ký dự tuyển;
b. Có lý lịch rõ ràng;
c. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
d. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
đ. Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
3.2. Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của vi trí việc làm, cụ thể như sau:
a) Vị trí Chủ nhiệm đồ án:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc;
- Có chứng chỉ hành nghề Kiến trúc hoặc Kỹ sư hoạt động tư vấn, thiết kế quy hoạch;
- Có thời gian công tác trong ngành từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm làm chủ trì đồ án từ 05 đồ án trở lên hoặc chủ trì công trình từ 03 công trình trở lên;
- Có kinh nghiệm làm chủ trì 01 đồ án quy hoạch chung và làm chủ trì tối thiểu 04 đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết;
- Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế công trình từ 02 công trình trở lên;
- Nắm vững các quy định, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết ké quy hoạch và thiết kế công trình;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
b) Vị trí thiết kế các bộ môn (Kiến trúc, Hạ tầng kỹ thuật)
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng đô thị (điện, cấp - thoát nước);
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học trong thiết kế bản vẽ;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số Ol/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bọ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỳ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sừ dụng công nghệ thông tin.
c) Vị trí Tổng hợp - kế hoạch
- Tốt nghiệp Đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, kinh tế, Kiến trúc, Quy hoạch, Hạ tầng đô thị, Luật hoặc các chuyên ngành khác phù hợp lĩnh vực công tác;
- Có kiến thức về Quản lý hành chính và chuyên sâu về lĩnh 'vực kế hoạch, có kiến thức về quản lý dự án, công tác đấu thầu;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
d) VỊ trí Công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu
- Tốt nghiệp trung cấp ngành công nghệ thông tin, trắc địa bản đồ trở lên;
- Có chứng chỉ quản trị mạng (ưu tiên có kinh nghiệm công tác quản lý mạng từ 12 tháng trở lên);
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung nàng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
e) V| trí Kế toán
- Tốt nghiệp Trung cấp trơ lên chuyên ngành Ke toán, Tài chính
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính áp dụng trong công tác kế toán;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đương) trờ lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có trình’độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Ưu tiên người có chứng chỉ bồi dưỡng Ke toán trưởng;
f) VỊ trí Thủ quỹ
- Tốt nghiệp sơ cấp hoặc trung cấp nghiệp vụ kế toán, tài chính. Trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành khác thì phải qua các lớp bồi dường nghiệp vụ kế toán;
- Tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, Internet...) và sự dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác thu chi và quản lý quỹ.
- Đối với trình độ trung cấp: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
g) Vị trí Hành chính Quản trị
- Tốt nghiệp Trung cấp,trở lên chuyên ngành Quản trị, Hành chính hoặc các chuyên ngành khác phù hợp lĩnh vực công tác;
- Có kiến thức hành chính quản trị, thủ tục mua sắm và quản lý tài sản và các công tác khác liên quan đến quản trị;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng . công nghệ thông tin.
4. Hồ sơ, thủ tục dự tuyển:
a) Phiếu đãng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số ’ 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu;
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
đ) Giấỵ chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyên cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ'trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
Trường hợp người đãng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.
f) 02 ảnh 4x6 cm.
Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 X 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử để liên lạc).
Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nhữn^giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đãng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
5. Số lượng hồ sơ dự tuyển: 01 bộ.
6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:
Thời gian: Từ ngày 16 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 13 tháng 9 năm 2019, trong giờ hành chính (trừ thứ 7 và Chủ nhật).
Địa điểm: Phòng Tổng hợp - Bộ phận Tổ chức, Viện Quy hoạch Xây dựng, số 216 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39303515.
Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính.
* Lưu ý:
- Hồ sơ dự tuyển, chứng chỉ được sao y và chứng thực có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Không trả lại hồ sơ khi ứng viên không trúng tuyển./.

(1273 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21890168