Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển

 Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-TTHNQT ngày 29 tháng 5 năm 2019 về tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM;

Căn cứ Công văn số 507/VNCPT-TC ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Viện Nghiên cứu phát triển về thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thuộc Viện nghiên cứu phát triển;

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thông báo tuyển dụng viên chứcnăm 2019 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức:

STT

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng của chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Số lượng

Ghi chú

01

Tham mưu, Nghiên cứu về hội nhập quốc tế

Chuyên viên hoặc tương đương

III

01

 

02

Đào tạo – Sự kiện – Đối ngoại

Chuyên viên hoặc tương đương

III

02

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

03

 

2. Hình thức tuyển dụng:

- Xét tuyển

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển vào viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển;đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Điều 6, Mục 1 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và điều kiện của đơn vị dự tuyển, cụ thể như sau:

3.1 Điều kiện chung:

a) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018).

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

e) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi xét tuyển);

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2 Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:

a. Vị trí tham mưu, nghiên cứu về hội nhập quốc tế

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: luật, kinh tế, tài chính công, chính sách công, luật kinh tế, ngoại thương;

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ưu tiên đọc hiểu, biên dịch)

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Năng lực:

·         Có khả năng phân tích và tổng hợp,

·         Có năng lực xây dựng các kế hoạch và báo cáo tổng hợp

·         Có năng lực điều phối và huy động nhân sự

·         Có khả năng nghiên cứu, phân tích

- Kỹ năng:

·         Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập

·         Kỹ năng soạn thảo văn bản

·         Kỹ năng giao tiếp và trình bày

·         Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, tổng hợp,

Các ứng viên: có kinh nghiệm hoặc khả năng nghiên cứu độc lập là ưu thế trong tuyển dụng.

b. Vị trí đào tạo - sự kiện - đối ngoại:

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế, ngoại thương;

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ưu tiên đọc hiểu, biên dịch)

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Năng lực:

·         Có năng lực trong lĩnh vực tổ chức.

·         Có khả năng xây dựng và lập kế hoạch

·         Có khả năng xử lý tình huống

·         Có quan hệ tốt với các sở ngành và doanh nghiệp

·         Có kinh nghiệm làm công tác đào tạo sự kiện

·         Có khả năng thiết lập quan hệ, giao tiếp với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đào tạo

·         Có khả năng tồ chức, truyền thông sự kiện

·         Nắm vững các quy định, quy chế về đào tạo, quy trình đào tạo

- Kỹ năng:

·         Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập

·         Kỹ năng soạn thảo văn bản

·         Kỹ năng tìm kiếm thông tin và tổng hợp

·         Kỹ năng giao tiếp và trình bày

Các ứng viên: có kinh nghiệm trong công tác tổ chức sự kiện, hội thảo là ưu thế trong tuyển dụng.

4. Hồ sơ dự xét tuyển viên chức:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018).

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

g) 02 phong bì (ghi rõ họ tên, địa chỉ) và 02 ảnh 4x6cm;

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử để liên lạc).

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu ứng viên dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

5.Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2019, trong giờ hành chính (trừ thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm nhận hổ sơ :

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh,

149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38205051./.

Đính kèm Thông báo tại đây.

(468 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21888488