Chức năng - Nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu phát triển

• Tổ chức nghiên cứu khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị để tham mưu giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố những định hướng, chiến lược, chính sách, chủ trương, phát triển dài hạn, trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị hằng năm của Thành phố.

• Giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố phân tích đánh giá tình hình, phát hiện và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Thành phố về lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị.

• Tổ chức mạng thông tin nhằm dự báo về xu hướng phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị phục vụ cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị cũng như đáp ứng những yêu cầu về chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

• Tổ chức hợp tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện, thẩm định khi được Ủy ban nhân dân Thành phố giao và cung cấp các dịch vụ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội và quản lý đô thị cho các tổ chức cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, xã hội và môi trường đô thị; tham gia đào tạo sau đại học theo quy chế đào tạo của Nhà nước.

Chức năng và nhiệm vụ