STT Tên đợt Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thao tác